شبهات روزه داری

میگوید: روزه دارها هیچ گاه معنای گرسنگی را نمی فهمند چون به افطار امید دارند...

میگویم: روزه ندارها چطور؟!
آنها که پیوسته میخورند و می آشامند،
حال گرسنگان را می فهمند؟!!

قطعاً تب داری که تا پای مرگ رفته، حال بیماران دیگر را بهتر درک خواهد کرد؛ هرچند به سلامتی خود ایمان دارد...